Djelatnost za zdravstvenu ekologiju
Ovlaštenja

Popis ovlaštenja Zavoda za javno zdravstvo „Svet Rok“ Virovitičko-podravske županije koja se odnose na područja koja se obavljaju u Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju:

  1. Hrvatska akreditacijska agencija izdala je Potvrdu o akreditaciji br. 1246 (KLASA: 383-02/14-30/012; URBROJ 569-02/2-16-29; dana 08. lipnja 2016.) da je Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko - podravske županije osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za ispitivanje hrane, voda i mikrobiološke čistoće objekata te za uzorkovanje hrane i voda.
  2. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja izdalo je Rješenje (KLASA:UP/I-310-26/14-01/08; URBROJ:525-10/1308-14-5; dana 20.listopada 2014.) kojim se Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ ovlašćuje kao službeni laboratorij za analize hrane i hrane za životinje. U hranu se ubraja i voda za piće.
  3. Ministarstvo poljoprivrede izdalo je Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Rješenje (KLASA:UP/I-325-07/15-01/26; URBROJ: 525-12/0988-15-3; dana 20.listopada 2015.) kojim ga se ovlašćuje za uzimanje uzoraka i ispitivanje voda, i to fizikalno-kemijskih i mikrobioloških parametara u površinskim i podzemnim vodama te za uzimanje uzorakaq i ispitivanje fizikalno-kemijskih pokazatelja u otpadnim vodama.
  4. Ministarstvo zdravlja izdalo je Rješenje (KLASA:UP/I-541-02/14-03/05; URBROJ: 534-07-1-1-6/3-16-10; dana 20. lipnja 2016.) kojim se utvrđuje da Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ ispunjava uvjete za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju te ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole.
  5. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je Rješenje (KLASA: UP/I 351-02/14-08/49; URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2; dana 10. travnja 2014.) kojim se daje suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša: Praćenje stanja okoliša.
  6. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je Rješenje (KLASA: UP/I 351-02/14-08/36; URBROJ: 517-06-2-2-2-14-4; dana 10. lipnja 2014.) kojim se daje suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša: Izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša.
Izdvajamo iz djelatnosti:

Zadnji članci iz djelatnosti:
Zadnje novosti iz djelatnosti:

Osnovni podaci:
  • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
  • OIB: 76860791838
  • tel: +38533727031
  • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko - podravske županije