Novosti Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko - podravske županije
04.06.2020

Neionizirajuće zračenje i prevencija raka mozga kroz princip predostrožnosti

Sažetak:

Postoje mnogobrojni dokazi da ne ionizirajuće zračenje uzrokuje rak mozga i druge poremećaje i to posebno mozga u razvoju, dakle dječjeg. Mnogobrojne organizacije s ukupno stotinama znanstvenika predlažu raznim vladama svoje zaključke. Često se te preporuke međusobno sukobljavaju jer su rađene u različito vrijeme s različitim dokazima i interesom. Stoga je EU komisija donesla „Princip predostrožnosti“ koji bi trebao spriječiti da bude velikih štetnih utjecaja na ljudsko zdravlje. Taj princip, nažalost se koristi izvješćem jedne organizacije što opet nije dobro. Dok znanstvenici, organizacije i interesne skupine raspravljaju o štetnosti ne ionizirajućeg zračenja, mi smo svaki dan sve izloženiji njemu. Postoje zakoni i pravilnici unutar RH koji bi trebao nadzirati ilegalne izvore zračenja no njihovo provođenje nije na razini na kojoj bi trebalo biti. O nekim aspektima zašto kontrole i kazne ne funkcioniraju može se vidjeti i u izvješću pučke pravobraniteljice. Nadzorna i regulatorna tijela se sastoje od Ministarstva zdravstva, Ministarstva graditeljstva, HAKOM-a i Državnog inspektorata. Stoga molim javnost da podupiru ove institucije u borbi protiv ilegalnih izvora zračenja. Cilj članka je osvijestiti i zainteresirati stanovništvo za ovaj javnozdravstveni problem , pisati što više o njemu, raspravljati i unaprijediti sustav i spriječiti buduće karcinome mozga u djece i stanovništva. Cijeli svijet se mora tehnološki razvijati ali ne na zdravlju djece. Molim Vas da prijavite Državnom inspektoratu sve sumnje na nepravilnosti, postanite članovi udruga koje se bave ovim problemom i djelujte kroz njih i s njima jer to je moralno i etično.

Hrvatski stručnjaci ne pišu radove na ovu temu

Na portalu Hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa RH uspio sam naći samo jedan znanstveni rad istaknutog stručnjaka koji opisuje ovaj problem i on je napisan objektivno i vrlo razumljivo za opću populaciju te ga savjetujem pročitati za uvod u problematiku a zove se: „Putovi izlaganja i izloženost stanovništva u Hrvatskoj izvorima elektromagnetskog zračenja“.

Drugi kvalitetni, objektivni članak drugog istaknutog stručnjaka za ovu problematiku na hrvatskom jeziku zove se „Elektromagnetska polja u ljudskome okolišu i izazovi normizacije“.

Glavni „protagonist“ (IARC) i glavni „antagonisti“ (ICNIRP, SCENIHR)

Zbog velikog broja radova unazad 50-ak godina o štetnom djelovanju neionizirajućeg zračenja osnovano je mnogo neprofitnih istraživačkih organizacija koja pregledavaju sve objavljene radove, analiziraju snagu i preciznost tih radova te donose smjernice.

U čemu je međusobna razlika između raznih organizacija naspram skupine znanstvenika, povjerenstava, koji također rade meta analize sistemskih preglednih radova i donose također znanstvene zaključke i smjernice. Razlika je u tome što vlade i institucije se pozivaju najčešće na 1-2 organizacije i njihove publikacije zanemarujući ostale znanstvenike i ostale važne organizacije i njihove smjernice. Naravno te neprofitne organizacije jamče da su neovisne, bez sukoba interesa niti organizacije niti pojedinog znanstvenika. Njihove web stranice su transparentne a njihovi znanstvenici su među vodećim stručnjacima u svom području. Ali isto je stanje i s ostalim organizacijama i stručnjacima. No, vjerovat ćemo im na riječ jer postoje druge neovisne institucije koje provjeravaju transparentnost prvih. Dakle opisali smo dvije vrste organizacija koje pišu o ovoj problematici, prva ; znanstveno priznate ali bez političkog utjecaja i druga; znanstveno istraživačke s političkim utjecajem. Dodao bih da postoje još ne znanstvene organizacije bez političkog utjecaja i ne znanstvene organizacije s političkim utjecajem koje se bave ovim javnozdravstvenim problemom.

Međunarodna agencija za istraživanje raka (engl. IARC) s povjerenstvom od 31 znanstvenika iz 14 zemalja klasificirala je radiofrekvencijska polja kao moguće karcinogene za ljude (grupa 2b) s povećanim rizikom za gliom (zloćudni rak mozga) i vestibularni švanom, povezan s korištenjem mobitela. (Izjava za medije)

Jedna od neovisnih utjecajnih znanstveno istraživačkih organizacija na čije se smjernice oslanjaju ministarstva i institucije RH je Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (eng. ICNIRP). Mnogi zakoni su doneseni na osnovu slavnih smjernica ove organizacije donesene davne 1998. godine. Razmislimo malo koliko su tehnologija i karakteristike izvora zračenja napredovale iz tog vremena i koliko je novih istraživanja provedeno i znanstvenih radova objavljeno o štetnom utjecaju ne ionizirajućeg zračenja na ljude. Pokušat ću to predočiti sljedećim slikama koje pokazuju broj znanstvenih radova objavljenih na PubMed-u (jednoj od mnogih znanstvenih baza podataka) s ključnim riječima „Non ionising“ AND „radiation“.

Slike nam pokazuje da je nakon 1998 . god. u ovoj bazi podataka dostupno 1075 znanstveno istraživačkih publikacija naspram 168 radova prije 1998. godine. Slično je s ostalim bazama podataka što je i logično. Kako se nova tehnologija razvija i primjećuju se štetne posljedice djelovanja te tehnologije, tako će se više i radova pisati o toj tehnologiji. Dakle, ICNIRP smjernice su donesene na oskudnom broju znanstvenih radova naspram znanja dostupno danas.

U 2015. god. znanstveno povjerenstvo (11 znanstvenika) za nadolazeće i nove identificirane zdravstvene rizike (engl. SCENIHR) analiziralo je napisane znanstvene radove i studije i donijelo svoje preporuke.

Ukratko, najjača razina dokaza inače u istraživanju su klinički randomizirani pokusi, dok paradoksalno autori naglašavaju da nema dovoljno kvalitetnih epidemioloških studija ignorirajući brojne epidemiološke studije (npr. Khanna, V., Achey, R. L., Ostrom, Q. T., Block-Beach, H., Kruchko, C., Barnholtz-Sloan, J. S., & de Blank, P. M. (2017). Incidence and survival trends for medulloblastomas in the United States from 2001 to 2013. Journal of neuro-oncology, 135(3), 433-441. 47 ) govoreći da općenito ne postoji „dovoljno opisani uzročno – posljedični mehanizam. Ovo je žalosno jer iz inicijative znanstvenika The BioInitiative 2012 1850 studija objašnjava abnormalnu transkripciju gena, genotoksičnost i DNA oštećenja! Te studije očigledno nisu uzete u obzir. Također, u medicini su bili odobreni brojni lijekovi za koji cijeli mehanizam djelovanja ne znamo i svake godine saznajemo nove stvari (jer na razini proteina i DNA su milijuni interakcija) za bolesti čije mehanizme u potpunosti ne shvaćamo (isti razlog), ali to se ignorira jer u ovom slučaju nije cilj prodati lijek, nego zaštititi i prodati tehnologiju. Paradoksalno je da u svom izvješću citiraju autore koji upravo objašnjavaju mehanizme razvoja bolesti: inhibicija DNA sinteze (Berns and Bewley (1987) (str.68.) , Bock et al. (2010)...) aktiviranje gena i represija gena, translacija mrna i negiraju postojanje opisa mehanizama razvoja bolesti. Naravno, čak i ovi rezultati se mogu već smatrati zastarjelima jer su objavljeni veliki broj novih studija koje treba analizirati stoga je 248 znanstvenika iz 42 zemlje tražilo da se procjene opet učinci neionizirajućeg zračenja na ljude, okoliš i biljke. (Dostupno na: https://www.emfscientist.org/ )

Žalostan je trend da se ovako veliki problem i područje svelo na 11 znanstvenika koji su naravno stručni u svome području ali nema drugog ili trećeg mišljenja stručnjaka za isto područje. Npr. tako bi mogli uzeti sljedeći rad “On the Clear Evidence of the Risks to Children from Non-Ionizing Radio Frequency Radiation: The Case of Digital Technologies in the Home, Classroom and Society“ istaknutog stručnjaka za mikrovalove i zaključiti samo na osnovu radova koje je on predočio (koji većinom govore u korist svih onih koji govore o štetnosti ne ionizirajućeg zračenja) da je to jedini ispravan zaključak. No znanstvenicima iz moralnih i etičnih razloga cilj bi trebao biti približiti se istini , a ne kreirati zdravstvenu politiku utemeljenu na radovima koji nam idu u korist.

Napomenuti ću da postoje najnovije ICNIRP smjernice (2020).

Ministarstvo zdravstva također educira stanovništvo o mogućim opasnostima ne ionizirajućeg zračenja i njihova komunikacija sa stanovništvom RH vezano za utjecaj elektromagnetskih polja na zdravlje ljudi.

Princip predostrožnosti

Europska komisija izradila je god. 2002. očitovanje o uporabi principa predostrožnosti, navodeći da taj princip treba biti upotrijebljen kada postoji zdravstvenog rizika ili rizika za okoliš a znanstveni dokazi za taj rizik su nesigurni i rizik je velik . Znači, ako imamo tisuće znanstvenih radova i stotine preglednih radova za štetnost neionizirajućeg zračenja, a rizik je rak mozga ponajprije u djece zatim mladeži i odraslih, valjalo bi se pridržavati principa predostrožnosti.

Telekomunikacijski stručnjaci usko povezani s industrijom često su spominjali da je frekvencija kojoj je javnost izložena 50 puta panja od one maksimalne dopuštene u ICNIRP smjernicama a to je 300GHZ. To je manipuliranje javnim mišljenjem jer kako vidimo iz navedeni zakona i pravilnika frekvencijski opseg je samo jedna varijabla koja se prati i mjeri.

Često se još pokušava smanjiti kredibilitet IARC-a dodajući kako „vruća kava“ je prema IARC - u kancerogenija (označena 2a) čime ne samo pokazuju da ili ne znaju čitati znanstvene medicinske znanstvene radove i izvješća međunarodnih agencija, ili namjerno prevode „vrući napitak“ u vruća kava kako bi nešto što je svakodnevno u RH poistovjetili s dobroćudnošću neionizirajućeg zračenja. Kava, kao svaki drugi prehrambeni proizvod svojim jedinstvenim kemijskim sastavom, aktivnim molekulama, neželjenim primjesama (pesticidi, metali, plijesan i sve ostalo što Vam padne na pamet..) tijekom svog procesa proizvodnje te kemijske i fizikalne (mehaničke, toplinske...) manipulacije i količini, učestalosti konzumiranja može i ne mora imati kancerogeni učinak na pojedini organski sustav određene populacije i normalno je da bude istraživana.

Ako netko želi pročitati o vrućim napicima izvješće je dostupno ovdje.

Međutim, sada je plan dodjele frekvencijski pojas 25,5 - 26,5 GHz aktivan na stranicama HAKOM-a pa ne mogu više tvrditi o „faktoru predostrožnosti 50“.

Naravno, mogli bismo koristiti taktiku telekomunikacijskih „stručnjaka za biomedicinu“ i zaključiti da se margina sigurnosti odnosno načelo predostrožnosti smanjuje 4 puta (ili čak da se rizik povećava za 4 puta) no takvi pokušaji ne prolaze kod znanstvenika.

Za svaku frekvenciju kao što vidimo u Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja postoji jakost električnog polja, jakost magnetskog polja i gustoća magnetskog toka (među ostalim).

Definirane su tri populacije, svaka s posebnim vrijednosti: opća, osjetljiva i profesionalno izložena.

Uzmimo, hipotetski govoreći, da je ICNIRP organizacija koja je „bolja“ od ostalih navedenih i da se njihovih smjernica i ograničenja treba držati.

Dakle stanovništvo RH, roditelji, trudnice i druge osjetljive skupine nadaju se da se ti izvori ne ioniziranog zračenja nadziru i uklanjaju od strane tijela koja su uključena u davanje odobrenja i nadzor izvora zračenja. Naravno, imamo i zakone i pravilnike kako mjeriti elektromagnetska polja, tko ih smije mjeriti, koliko često se moraju mjeriti i tko daje odobrenje za njih i kome se prijavljuju nepravilnosti; (Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja („Narodne novine“, broj 91/10) i Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja („Narodne novine“, broj 146/14 i njegova dopuna 31/19).

Ako ste roditelj i mislite, da je vaše dijete u školi, bolnici, vrtiću zaštićeno jer odašiljač je podešen za osjetljivu populaciju i to se redovno kontrolira svake 2 godine, razmislite opet. Kao što ćemo vidjeti iz izvješća pučke pravobraniteljice ako se to i dozna, za 200 000 kn se nastavlja dalje s radom i ne uklanja se izvor zračenja. Kako Vi možete sami provjeriti ovu činjenicu?

Kako provjeriti i prijaviti sumnju na nepridržavanje zakona i pravilnika

  1. Otiđite na stranicu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) i za lokaciju koju želite pogledajte mjerno izvješće kad je napravljeno? Je li mjerenje napravljeno u prošle 2 godine?
  2. Svaka izvor izračenja ( npr.LTE –zelena točkica) bi trebala imati svoje mjerno izvješće unatrag dvije godine.

  3. Ako sumnjate da izvor zračenja nije kontroliran, kontrole, one nenajavljene, obavlja Hrvatska agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), isto tako postoji i kontrola od strane ovlaštenih pravnih osoba za zaštitu od zračenja te kontrola od strane sanitarne inspekcije Državnog inspektorata Republike Hrvatske po prijavama stanovnika ili tijela javne samouprave (kontakti).

Dosta toga se mora poštivati pri postavljanju novi izvora zračenja što je opisano u Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja. Samo ovlaštene pravne osobe mogu mjeriti EM polja.

Na stranicama Ministarstva zdravstva je sljedeći tekst:
Ministarstvo zdravstva kontrolira razine elektromagnetskih polja u okolici izvora elektromagnetskih polja i njihov utjecaj na zdravlje posebice opće populacije stanovništva.
Kontrola prije postavljanja izvora EM polja: Prije postavljanja izvora elektromagnetskog polja vlasnik izvora je dužan zatražiti suglasnost za postavljanje izvora. Uvjet za dobivanje suglasnosti je izrada elaborata o očekivanim razinama elektromagnetskog polja u okolini izvora, koje moraju biti unutar propisnih granica.
Kontrola nakon puštanja izvora elektromagnetskog polja u rad: Prvo mjerenje se provodi nakon puštanja izvora elektromagnetskog polja u rad. Prvim mjerenje se mora dokazati da su stvarne razine elektromagnetskog polja unutar dozvoljenih ograničenja. Na temelju valjanog prvog mjerenja, Ministarstvo zdravstva izdaje odobrenje za uporabu izvora elektromagnetskog polja.
Redovne kontrole tijekom rada izvora elektromagnetskog polja: Vlasnik izvora elektromagnetskog polja je dužan svake dvije godine osigurati novo mjerenje razina elektromagnetskog polja i rezultate dostaviti Ministarstvu zdravstva.

Ostala uvažena mišljenja o sustavu zaštite stanovnika od ne ionizirajućeg zračenja

Kao primjer navesti ću izvješće Pučke pravobraniteljice iz 2019. godine (str. 136).
Ukratko: opisane su posljedice na zdravlje ljudi, pritužbe, neučinkovitost kazni i prebacivanje odgovornosti na štetu građana zbog nedostatka provedbenih propisa.

„Zaštita od neionizirajućeg zračenja je nedostatna jer zanemaruje dugoročne, kumulativne, sinergijske i biološke učinke, čemu u prilog govori čak 13 baznih stanica postavljenih na jednoj građevini. Broj pritužbi građana i inicijativa iz cijele Hrvatske konstantno raste, u 2019. i zbog uvođenja 5G mreže, pa nam se u sve većem broju obraćaju znanstvenici različitih grana medicine, upozoravajući na opasnosti za zdravlje. U trenutku izrade Izvješća, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) provodi javnu raspravu o dodjeli frekvencijskih pojaseva 700 i 1500 MHz, 3,6 i 26 GHz za 5G, a tvrdi da 5G nije bitno drugačija za zdravlje te da će koristiti veći broj baznih stanica manjih izračenih snaga, unutar graničnih razina, kako je propisano Pravilnikom za zaštitu od elektromagnetskih polja. Prema podatcima MZ-a, on regulira i zaštitu od neionizirajućeg zračenja 5G mreže, no podatci o njoj nisu objavljeni na službenoj stranici MZ-a. Za zaključiti je da se zdravstveni učinci 5G mreže, odnosno neionizirajućeg zračenja, još uvijek nedovoljno razmatraju te da se ne provodi načelo predostrožnosti.
U ispitnim postupcima po pritužbama na bazne stanice često se utvrdi da su puštene u rad bez uporabne dozvole. Građevinska inspekcija DIRH-a je u 2019. provela 48 nadzora i donijela četiri rješenja o uklanjanju, no niti jedna bazna stanica nije uklonjena, nego se prethodno izriče veći broj novčanih kazni, i u iznosu od 200.000 kuna, no to na teleoperatere ne djeluje odvraćajuće. Prethodno donesena rješenja građevinske inspekcije o uklanjanju baznih stanica zbog neusklađenosti s prostornim planom Grada Pule poništena su zbog Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, a čeka se odluka Visokog upravnog suda povodom žalbe.
Ni u 2019. inspekcija zaštite okoliša DIRH-a nije provela nadzore po Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, jer nema provedbenih propisa, no po MZOE-u zakonska osnova postoji, što je u skladu s našom preporukom iz 2018., a ovakvo prebacivanje odgovornosti između DIRH-a i MZOE-a na štetu je građana, koji ostaju nezaštićeni.

Zaključak

Osnažimo ministarstva i institucije RH da se mogu držati tih smjernica i pratiti zdravlje svojih stanovnika povezano s količinom i vrstom zračenja i ubrzo i efikasno uklanjati ilegalne izvore zračenja te pooštriti kontrole barem onoliko koliko je propisano zakonom.

Hvale vrijedni su svi zakoni i pravilnici ali potrebno je još puno truda da se unaprijedi cijeli proces oko izvora ne ionizirajućeg zračenja. Dok se to ne normalizira najviše štete se nanosi djeci i ova činjenica je zasnovana na mnogobrojnim navedenim dokazima.

Upravo zato pridržavanje principa predostrožnosti sprječava da cijena toga bude narušeno zdravlje djece, stanovnika, povećani komorbiditeti za razne bolesti i smrtnost od raka mozga.

Stoga se institucije uključene u cijeli proces moraju osnažiti novim javnozdravstvenim stručnjacima, biostatističarima i osobama bez sukoba interesa kako bi svi upiti za problematiku brzo i detaljno odgovoreni i zato molim javnost da ih podupiru u njihovim nastojanjima da kontroliraju i onesposobe ilegalne izvore zračenja.

Stoga, ako već niste, provjerite Vaše izvore zračenja u Vašoj okolici, pomozite državnim institucijama i prijavite nepravilnosti prvenstveno Državnom inspektoratu a zatim HAKOM-u i Ministarstvu zdravstva.

Hvala.

Miodrag Beneš, dr.med.
specijalizant javnozdravstvene medicine

e-Knjižnica Zavoda:

Ukupan broj zapisa 131 - Prikaži sve >>>


Izdvajamo:


Zadnji članci:
Zadnje novosti:

Osnovni podaci:
  • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
  • OIB: 76860791838
  • tel: +38533727031
  • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko - podravske županije