Služba za mikrobiologiju
Cilj i poslanje Službe za mikrobiologiju

Medicinska mikrobiologija je specijalistička medicinska grana koja se bavi otkrivanjem i dokazivanjem uzročnika zaraznih bolesti.

Služba za mikrobiologiju je organizacijska jedinica Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko – podravske županije koja provodi specijalističko-dijagnostičku zdravstvenu zaštitu prema jedinstveno utvrđenoj medicinskoj doktrini, pravilima struke i načelima medicinske etike i deontologije te sudjeluje u provedbi stručnih i znanstvenih istraživanja.

Služba za mikrobiologiju obavlja javno zdravstvenu mikrobiološku djelatnost od interesa za Županiju putem specifičnog laboratorijskog rada koji uključuje mikrobiološka ispitivanja iz područja bakteriologije, virologije, parazitologije i mikologije.

Služba za mikrobiologiju kontinuirano obavlja obradu kliničkih uzoraka uzetih od pacijenata iz primarne zdravstvene zaštite (ugovor sa HZZO-om) i sekundarne razine zdravstvene zaštite (OB Virovitica - izvan ugovora sa HZZO-om) u cilju pravovremenog otkrivanja uzročnika zaraznih bolesti i određivanja njihove osjetljivosti/rezistencije na antimikrobne lijekove te primjene adekvatne terapije.

Služba za mikrobiologiju obavlja i mikrobiološki nadzor nad osobama koje su obveznici provedbe sanitarnog nadzora, utvrđivanje i praćenje kliconoštva, te probir za rano otkrivanje raka debelog crijeva.

Obavlja se biološka kontrola sterilnosti za sve zdravstvene ustanove na području županije, kontrola sterilnosti krvi i krvnih pripravaka, kirurškog materijala i pribora, te kontrola ispravnosti vode i pripravaka za hemodijalizu.

Također se preventivno i prema epidemiološkim indikacijama obavlja bakteriološka kontrola žive i nežive sredine s ciljem otkrivanja zaraze.

Sve vrste pretraga mogu se napraviti na zahtjev prema važećem cijeniku ZZJZ.

Administrativni rad u Službi za mikrobiologiju je u potpunosti informatiziran i kompletna arhiva s nalazima se od 2000.g. pohranjuje i trajno čuva na elektronskom mediju.

Na godišnjoj razini prosječno se obradi oko 41000 uzoraka, od čega se na kliničku mikrobiologiju odnosi preko 32 000 uzoraka, a na javnozdravstvenu oko 9000 uzoraka (prosjek prema podatcima zadnje 3 godine).

Stručna aktivnost Službe za mikrobiologiju

Mikrobiološka obrada i dijagnostika uzoraka pacijenata uključuje slijedeće postupke:

 • Patogeni uzročnici zaraznih bolesti se izoliraju, identificiraju i određuje se njihova osjetljivost na antimikrobne lijekove:
  • disk difuzijskom metodom - pri testiranju antimikrobne osjetljivosti laboratorij koristi europske standarde koji su objedinjeni u dokumentu EUCAST, u koji se godišnje unose izmjene i nove smjernice u interpretativnim kriterijima.
  • određivanje MIK-ova E-testom
  • testovi za dokaz ß laktamaza i karbapenemaza
 • prati se i analizira razvoj otpornosti patogena na antimikrobne lijekove
 • dokazuje se prisutnost ili odsutnost različitih antitijela ili antigena.
 • interpretiraju se dobiveni rezultati testiranja
 • daju se specijalistička mišljenja

Služba za mikrobiologiju također osim implementacije revidiranih postupaka i preporuka, prihvaćenih dogovorom mikrobioloških stučnih društava, redovito, svake godine provodi i dvije vanjske kontrole kvalitete rada:

 • na međunarodnoj razini - The United Kingdom National External Quality Assessment Service, UK NEQAS. Zadovoljenje sustava kvalitete te svih kriterija ocjenjivanja u provedbi unutarnjeg nadzora predstavljaju preduvijet za uspješno obavljanje svoje zadaće i postizanja očekivanjih rezultata u radu mikrobiološkog laboratorija.
 • na nacionalnoj razini – Klinika za infektivne bolesti „Dr Fran Mihaljević“, Referentni centar Ministarstva zdravstva za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike.

Mikrobiološki laboratorij je uključen i u Europski projekt praćenja otpornosti bakterijskih izolata iz primarno sterilnih materijala, EARSS, a od 2010. godine u sklopu Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, ECDC.

Od 2001.g. laboratorij sudjeluje u projektu rezistencija bakterija na antibiotike pri Akademiji medicinskih znanosti Hrvatske, kolegij javnog zdravstva.

Rezistencija na antibiotike se prati zadnja tri mjeseca u godini, a rezultati se godišnje objavljuju u publikaciji Osjetljivost i rezistencija bakterija na antibiotike u RH koja je dostupna i u elektronskom obliku na www.iskra.bfm.hr ili www.hdkm.hr

Osoblje koje radi u Službi za mikrobiologiju ima odgovarajuću stručnu spremu i dobro je uvježbano da uvijek provodi sve postupke kako je propisano u standardnim operativnim postupcima. Stručnost, osposobljenost i profesionalnost omogućuje da se u Službi za mikrobiologiju provodi dobra laboratorijska praksa sa visokom kvalitetom ispitivanja.

Korisni linkovi:

Osnovni podaci:
 • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
 • OIB: 76860791838
 • tel: +38533727031
 • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije