Služba za zdravstvenu ekologiju
Ovlaštenja

Popis ovlaštenja Zavoda za javno zdravstvo „Svet Rok“ Virovitičko-podravske županije koja se odnose na područja koja se obavljaju u Službi za zdravstvenu ekologiju:

  1. Potvrda o akreditaciji br. 1246 koju dodjeljuje Hvatska akreditacijska agencija (prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017);
  2. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja izdalo je Rješenje (KLASA:UP/I-310-26/14-01/08; URBROJ:525-10/1308-14-5; dana 20.listopada 2014.) kojim se Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ ovlašćuje kao službeni laboratorij za analize hrane i hrane za životinje. U hranu se ubraja i voda za piće.
  3. Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimana uzoraka i ispitivanja površinskih, podzemnih i otpadnih voda;
  4. Rješenje Ministarstva zdravstva o ispunjenju uvjeta za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i dugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju, te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole.
  5. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je Rješenje (KLASA: UP/I 351-02/14-08/49; URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2; dana 10. travnja 2014.) kojim se daje suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša: Praćenje stanja okoliša.
  6. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je Rješenje (KLASA: UP/I 351-02/14-08/36; URBROJ: 517-06-2-2-2-14-4; dana 10. lipnja 2014.) kojim se daje suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša: Izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša.
Izdvajamo iz službe:

Zadnji članci iz službe:
Zadnje novosti iz službe:

Osnovni podaci:
  • Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica
  • OIB: 76860791838
  • tel: +38533727031
  • fax: +38533781401

© Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije